УСПЕХ ЗА ТЕБ

Уважаеми родители и ученици,

От втория срок на учебната 2023/2024 година СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа  се включва в изпълнение на дейностите по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от Оперативна програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз

Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1 до 7 клас. Поставя се акцент върху общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания, но и на държавните зрелостни изпити.

По проекта в училище е назначен социален работник, който ще работи с родители и ученици.

Дейностите, в които училището ще се включи до края  на проекта са:

Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители, за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници, за подпомагане на обучението в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие

Дейност 2. Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес

Дейност 3. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование

Дейност 4. Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование

МОН – информация за проекта

Сайт на проекта