ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Обучение в ОРЕС от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Съгласно заповед № 650/19.03.2021 г. на Директора на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа, от 22.03.2021 г. до 31.03.2021г. децата от ПГ и учениците от I до XII клас преминават в обучение от разстояние, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда – Microsoft Teams, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, като обучението се осъществява синхронно, съгласно утвърдено Седмично разписание на учебните часове за II-ри учебен срок на учебната 2020/2021 година и утвърден дневен режим, като продължителността на учебните часове в електронна среда е:
– за ученици в начален етап – 20 минути;
– за ученици от V – VII клас – 30 минути;
– за ученици от VIII-XII клас – 40 минути.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Обучение в ОРЕС от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Съгласно заповед № 283/27.11.2020 г. на Директора от 30.11.2020 г. до 21.12.2020г. децата от ПГ и учениците от I до XII клас преминават в обучение от разстояние, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда – Microsoft Teams, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, като обучението се осъществява синхронно, съгласно утвърдено Седмично разписание на учебните часове за I-ви учебен срок на учебната 2020/2021 година и и утвърден дневен режим, като продължителността на учебните часове в електронна среда е:

– за ученици в начален етап – 20 минути;

– за ученици от V – VII клас – 30 минути;

– за ученици от VIII-XII клас – 40 минути.

***************************************************************************************

ГРАФИК ЗА РЕЖИМ НА РЕДУВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
Уважаеми родители и ученици,
С цел предотвратяване разпространението на COVID-19 и опазване живота и здравето на учениците,  учителите и непедагогическия персонал, Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № 438/17.11.2020 г. на Кмета на Община Кнежа и Заповед № 268/23.11.2020 г. на Директора на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа от 25.11.2020 г.  училището преминава в режим на редуване на присъствено обучение и обучение в електронна среда на учениците от V до XII клас по График, както следва:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Във връзка с НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 в училището обучението в електронна среда от разстояние при необходимост ще се осъществява с Microsoft Teams.

На тази страница ще въвеждаме линкове към материали и публикации, свързани с организиране на обучение от разстояние в СУ „Неофит Рилски “ гр. Кнежа.

Ръководство за активиране на акаунт на ученик в платформата Microsoft Teams.

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет – тук

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – тук