ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ГРАФИК НА ЧАСОВЕ В ОРЕС

Уважаеми родители на учениците от 2 клас, съгласно заповед № 565/15.03.2022 г. считано от 16.03.2022 г. /сряда/ до 18.03.2022 г. /петък/ учениците преминават към обучение в електронна среда.

Обучението се осъществява синхронно в Teams, съгласно утвърдено Седмично разписание на учебните часове за II учебен срок на учебната 2021/2022 година.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

От 06 до 10 декември 2021 г. присъствено и без тестване са учениците от I, II, III, IV и VII клас. Продължава събирането на декларация за съгласие на родителите за тестване, като деклараии може да изтеглите от тук: за ученици до 14 години, за ученици над 14 години, за ученици със СОП.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

График за ротация за обучение в ОРЕС и присъствено обучение за ученици от V до X клас: график

Учениците в начален етап продължават да се обучвата в ОРЕС до достигане на най-малко 50 % съгласие от родители за тестване на учениците в паралелките два пъти седмично.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

На 22.11.2021 г. /понеделник/, съгласно заповед № 194/18.11.2021 г. на директора на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа и заповед № РД09-4465/17.11.2021 г. на МОН, обучението на всички ученици ще се проведе в ОРЕС, синхронно в Тиймс, като се спазва седмичното разписание за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година и следния времеви график: график часове в ОРЕС.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

График за ротация за обучение в ОРЕС и присъствено обучение: график – редуване до 30.11

Извън графикът за ротация са учениците от I до IV клас, които ще се обучават в ОРЕС, поради това, че няма паралелки с най-малко 50 % съгласие на родителите за тестване на учениците.

Обучението се осъществява синхронно в Teams, съгласно утвърдено Седмично разписание на учебните часове за I учебен срок на учебната 2021/2022 година времеви график – график часове в ОРЕС.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

На 15.11.2021 г. /понеделник/, съгласно заповед № 176/11.11.2021 г. на директора на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа и заповед № РД09-4003/01.11.2021 г. на МОН, обучението на всички ученици ще се проведе в ОРЕС, синхронно в Тиймс, като се спазва седмичното разписание за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година и следния времеви график: график часове в ОРЕС.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

График за редуване на обучение в ОРЕС и присъствено обучение                            от 08.11.021 г. до 12.11.2021 г.:

ПРИСЪСТВЕНО: учениците в I, II, III, IV и VII клас

В ОРЕС:  V, VI, VIII, IX и X клас.

Обучението се осъществява синхронно в Teams, съгласно утвърдено Седмично разписание на учебните часове за I учебен срок на учебната 2021/2022 година, като продължителността на учебните часове в електронна среда е:
– за ученици от V и VI клас – 30 минути;
– за ученици от VIII – X клас – 40 минути.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Обучение в ОРЕС от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Съгласно заповед № 650/19.03.2021 г. на Директора на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа, от 22.03.2021 г. до 31.03.2021г. децата от ПГ и учениците от I до XII клас преминават в обучение от разстояние, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда – Microsoft Teams, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, като обучението се осъществява синхронно, съгласно утвърдено Седмично разписание на учебните часове за II-ри учебен срок на учебната 2020/2021 година и утвърден дневен режим, като продължителността на учебните часове в електронна среда е:
– за ученици в начален етап – 20 минути;
– за ученици от V – VII клас – 30 минути;
– за ученици от VIII-XII клас – 40 минути.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Обучение в ОРЕС от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Съгласно заповед № 283/27.11.2020 г. на Директора от 30.11.2020 г. до 21.12.2020г. децата от ПГ и учениците от I до XII клас преминават в обучение от разстояние, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда – Microsoft Teams, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, като обучението се осъществява синхронно, съгласно утвърдено Седмично разписание на учебните часове за I-ви учебен срок на учебната 2020/2021 година и и утвърден дневен режим, като продължителността на учебните часове в електронна среда е:

– за ученици в начален етап – 20 минути;

– за ученици от V – VII клас – 30 минути;

– за ученици от VIII-XII клас – 40 минути.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ГРАФИК ЗА РЕЖИМ НА РЕДУВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
Уважаеми родители и ученици,
С цел предотвратяване разпространението на COVID-19 и опазване живота и здравето на учениците,  учителите и непедагогическия персонал, Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № 438/17.11.2020 г. на Кмета на Община Кнежа и Заповед № 268/23.11.2020 г. на Директора на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа от 25.11.2020 г.  училището преминава в режим на редуване на присъствено обучение и обучение в електронна среда на учениците от V до XII клас по График, както следва:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Във връзка с НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 в училището обучението в електронна среда от разстояние при необходимост ще се осъществява с Microsoft Teams.

На тази страница ще въвеждаме линкове към материали и публикации, свързани с организиране на обучение от разстояние в СУ „Неофит Рилски “ гр. Кнежа.

Ръководство за активиране на акаунт на ученик в платформата Microsoft Teams.

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет – тук

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – тук

В НАЧАЛО НА СТРАНИЦАТА