Прием в V клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” ГР. КНЕЖА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Организация и График на дейностите по приема/преместването на ученици в V клас за учебната 2022/2023 г.

I. Приемът на ученици в V клас в СУ ,,Неофит Рилски” ще се извърши в една паралелка общообразователна подготовка, дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

  1. Учениците, постъпващи в V клас, да са завършили IV клас, което се удостоверява с Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (оригинал).

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  1. Заявление за записване  (по образец на училището – избор на предмети за избираема подготовка и за целодневна организация на учебния ден).
  2. Удостоверение за завършен начален етап  на обучение (оригинал).
  3. Удостоверение за раждане (оригинал за сверяване).
  4. Лична амбулаторна карта.
  5. Протокол от ЛКК/ТЕЛК за освобождаване от ФВС/ СОП.
  6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейното положение на ученика.

IV. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ

  1. Подаване на заявление за записване – 16.06.2022 г. – 23.06.2022 г.
  2. Обявяване на списък на записаните ученици – 29.06.2022 г.  
  3. Попълване на незаетите места – 14.09.2022 г. 

ПРИЕМ 2022/2023 Г.