Прием в V клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” ГР. КНЕЖА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Организация и График на дейностите по приема/преместването на ученици в V клас за учебната 2024/2025 г.

I. Приемът на ученици в V клас в СУ ,,Неофит Рилски” се извършва в една паралелка с 26 ученици, общообразователна подготовка, дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

  1. Учениците, постъпващи в V клас, да са завършили IV клас, което се удостоверява с Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  1. Заявление за записване  (по образец на училището).
  2. Удостоверение за завършен начален етап на обучение (оригинал).
  3. Копие на Удостоверение за раждане (оригинал за сверяване).
  4. Лична амбулаторна карта.
  5. Протокол от ЛКК/ТЕЛК за освобождаване от ФВС и за ученици със СОП.
  6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейното положение на ученика.

IV. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ

  1. Подаване на заявление за записване – 20.06.2024 г. – 27.06.2024 г.
  2. Обявяване на списък на записаните ученици и на незаетите места – на 28.06.2024 г.  
  3. Попълване на незаетите места – до 13.09.2024 г. 

ПРИЕМ 2024/2025 Г.