Прием в V клас

 Дейности, свързани с прием на ученици в V клас

в СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа

За учебната 2017/2018 година училището предлага сформиране на една общообразователна паралелка в V клас, дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден.

I. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

  1. Учениците, постъпващи в V клас, да са завършили IV клас, което се удостоверява с Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (оригинал), а учениците със СОП – Удостоверение за завършен IV клас.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  1. Заявление за записване  (по образец на училището – избор на предмети за избираема подготовка и за целодневна организация на учебния ден).
  2. Удостоверение за завършен начален етап  на обучение (оригинал).
  3. Удостоверение за раждане (оригинал за сверяване).
  4. Лична амбулаторна карта.
  5. Протокол от ЛКК/ТЕЛК за освобождаване от ФВС/ СОП.
  6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейното положение на ученика.

III. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ

  1. Подаване на заявление за записване – 01.06.2017 г. – 09.06.2017 г.
  2. Обявяване на списък на записаните ученици – 15.06.2017 г.  
  3. Попълване на незаетите места – 14.09.2017 г. 

ПРИЕМ 2017/2018 Г.