„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ …“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Уважаеми родители и ученици,

СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

  • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).   – Анкета за определяне нивото на уменията на образователните медиатори и на родителите за работа в електронна среда.

  • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Информационната система е достъпна на адрес: https://react.mon.bg

Документи за изпълнение на проекта:

Прил.7_Декларация-съгласие за провеждане на обучение

Прил.8_Списък на ученици Д2

Прил.9_Заявление-декларация за инф. съгласие – родител за ученик

Прил.9а_Заявление-декларация за инф. съгласие – ученик – пълнолетен

Прил.10_Отчетен доклад ръководител група

Прил.10а Приемо-предавателен протокол за проведено обучение

Прил.11_Учебен план-график

Прил.12_Присъствен списък_ученици

Прил.13_Таблица микроданни

Прил.14_Сертификат ученик

Прил. 17 – Карта за участие

Прил.19_Анкета образ.медиатори и родители

Прил.20_Заявление-Декларация за участие обр.медиатори и родители

Прил. 21_Присъствен списък – обр. медиатор и родители

Прил.22_Сертификат об. медиатор/родител 

Прил.23_Бланка-проект React-EU