САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Учениците от IV, VII и Х клас, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение имат възможност за полагане на изпитите от националното външно оценяване само след заявено писмено желание /подаване на заявление при секретаря на училището/ в срок до 16.02.2024 г.


Графици за провеждане на изпитни сесии за ученици в СФО

Явяване на изпити се извършва с документ за самоличност!!!

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение – сесия януари, на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в XII клас, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение  – сесия април, на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение през юнска сесия на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение – сесия септември на учебната 2022/2023 година

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

Организация на самостоятелна форма на обучение

Препис!

Правилник за дейността на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа 

………………………………………………

Чл. 21. /1/ Самостоятелна форма на обучение в СУ „Неофит Рилски“ се организира за:

 1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
 2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя/ настойника;
 3. ученици с изявени дарби;
 4. лица, навършили 16 години;
 5. ученици с наложена от Педагогическия съвет санкция „Преместване от дневна в самостоятелна форма”.

/2/ Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

/3/ При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма.

/4/ Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си в друга форма на обучение по препоръчана от Екипа за подкрепа за личностно развитие.

/5/ Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след решение на експертна комисия, създадена към РУО-Плевен.

Чл. 22. /1/ До 15 септември на всяка учебна година ученик в самостоятелна форма на обучение, завършил успешно съответния клас е длъжен да подаде заявление до директора на училището, в което да заяви желанието си за обучение и посочи формата на обучение за следващата учебна година, в противен случай обучението на ученика се счита за прекъснато.

/2/ Ученици, които се обучават в дневна или в самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година, ако възрастта му ненадхвърля с повече от три години възрастта на съответния клас. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение.

/3/ За всяка промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.

/4/ Лица, обучавани през минали години, постъпват в самостоятелна форма на обучение до началото на учебната година след представяне на документ за последния завършен клас.

/5/ Учениците имат право да се явят на изпит по всеки учебен предмет в сесии, както следва:

 1. първа сесия – месец януари-февруари;
 2. втора сесия – месец април за ученици в ХІІ клас и юни за ученици І – ХІ клас.
 3. трета сесия – август-септември /до 14.09/.
 4. Допълнителна поправителна сесия, за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ не са се явили на редовна поправителна сесия.

/6/ Преди провеждане на всяка сесия, учениците подават писмено заявление до директора за съответната сесия, в което посочват по кои учебни предмети от училищния план ще се явят на изпити за завършване на дадения клас в срокове, както следва:

 1. до 15 декември за януарска сесия ;
 2. до 15 март за априлска сесия и до 15 май за юнска сесия
 3. до 15 август за септемврийска /август-септември/ сесия

/7/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора.

/8/ Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия от ал. 5 с изключение на ученици в задължителна училищна възраст.

/9/ За лица, навършили 16 години се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване за съответната учебна година.

Те полагат изпити за следващ клас, само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

/10/ Редовните изпитни сесии за учениците в задължителна училищна възраст се организират в края на всеки учебен срок.

/11/ Учениците могат да полагат изпити за следващия клас, само ако успешно са положили всички изпити предвидени за завършване на предходния клас.

/12/ Учениците, които след приключване на втората поправителна сесия не са положили всички изпити най-малко с оценка среден (3) или не са се явили на поправителни изпити остават да повтарят класа.

/13/ При повтаряне на класа, учениците се явяват на изпити само по учебни предмети или

модули, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителни изпити.

/14/ Учениците от последния гимназиален клас, които имат слаб (2) по учебни предмети от задължителната/общообразователната или задължително избираемата/разширената подготовка на редовните и или допълнителните поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по заповед на Директора.

/15/ Ученик, обучаващ се в самостоятелна форма, се отписва от училище, ако не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии и не е подал заявление за следващата учебна година.

…………………………………………….

 

нагоре

Последни публикации

Добре дошли в официалния сайт на СУ „Неофит Рилски“ град Кнежа

 

 

п.к 5835, гр. Кнежа, общ Кнежа, обл. Плевен,

ул. „Христо Смирненски“ № 52

За контакти:

     тел. 09132/ 71 85

      e-mail: info-1501108@edu.mon.bg      

Фейсбук страница: ttps://www.facebook.com/soukneja