ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

 

Списък на предоставяните обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от училище, извършващо задължително предучилищно образование.

2. Преместване и приемане на ученици –

2.1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Заявление от родител;
Заявление от ученик.
2.2. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
Заявление от родител
2.3. Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализи-раните училищаЗаявление от родител
2.4. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием – Заявление за записване
2.5. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием –
Заявление за записване

3. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

 5. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

6. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.

7. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

8. Издаване на диплома за средно образование.

9. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование. (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

телефони за информация: 09132/ 7185; 9279

Нагоре