Прием в VIII клас

Със Заповед № РД-08-256/18.04.2024 г. на началника на РУО-Плевен е утвърден държавния план-прием в VIII клас за учебната 2024-2025 година – профил „Предприемачески“ – препис-извлечение

Дейности, свързани с прием на ученици в VIII клас

в СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС, ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”, ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” ГР. КНЕЖА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

/Езици в процеса на обучение – Английски език и Руски език/

Профилиращи предмети:

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Балообразуване: Максимален брой точки – 500

  1. Удвояване на резултата по български език и литература от НВО – 2 х 100 т.

  2. Удвояване на резултата по математика от НВО – 2 х 100 т.

  3. Оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование, превърната в точки. /50 т./

  4. Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната в точки. /50 т./

  5. Резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който ученикът не се е явил, се приема за нула точки.

    График на дейностите по приемането на учениците по етапи

Етапи I етап II етап III  етап IV етап
Подаване на документи за участие в прием на ученици в VIII клас по етапи

08 – 10 юли

 

15-17 юли

 

26 и 29 юли

 

5 и 6 август

Обявяване на приетите ученици по етапи 

до 12 юли

 

до 19 юли

 

до 30 юли

 

до 7 август

Записване на приетите ученици по етапи

15-17 юли

 

22-24 юли

 

 31 юли и     01 август

 

8-9 август

Обявяване на свободни места след IV етап – до 12 август 2024 г.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места – до 11 септември 2024 г.

I. Условия за кандидатстване

1. Учениците да са успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване.

2. Учениците да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

II. Документите за кандидатстване, подадени до началника на РУО Плевен (в определени от него училища-гнезда или ):

1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания по образец на МОН;

2. Свидетелство за завършено основно образование, когато образованието не е придобито в годината на кандидатстване;

3. Удостоверение за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави

След извършено класиране приетите ученици се записват в СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа

III. Необходими документи за записване в VІІІ клас в училище:

1. Копие от Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/;

2. Заявление за записване по образец на училището;

3. Свидетелство за основно образование – оригинал;

4. Лична амбулаторна карта на ученика;

5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от ФВС и за ученици със СОП.

6. Други документи, удостоверяващи други социални обстоятелства.

 

Комисията по прием на ученици в 8 клас приема документи за записване от 8,00 часа до 16,00 часа

нагоре 

 ПРИЕМ 2024/2025 Г.