Прием в VIII клас

Дейности, свързани с прием на ученици в VIII клас

в СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС, Профил „Предприемачески” ,ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В СУ „ НЕОФИТ РИЛСКИ”ГР. КНЕЖА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА/Езици в процеса на обучение – първи ЧЕ: Английски език; втори ЧЕ: Руски език/

Профилиращи предмети:

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Национално външно оценяване-тест:

  • Български език и литература – 17 юни 2019
  • Математика – 19 юни 2019

Обявяване на резултатите – 06.06.2018 г.

Балообразуване: Максимален брой точки – 500

  1. Удвояване на резултата по български език и литература от НВО – 2 х 100 т.

  2. Удвояване на резултата по математика от НВО – 2 х 100 т.

  3. Оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование, превърната в точки. /50 т./

  4. Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната в точки. /50 т./

  5. Резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който ученикът не се е явил, се приема за нула точки.

етапи I етап II етап III етап

Подаване на документи по Наредба № 10/01.09.2016г.

3-5 юли

до 16 юли

24-25 юли

Обявяване на приетите ученици по етапи 

до 11 юли

до 18 юли

до 29 юли

Записване на приетите ученици

до 16 юли

до 22 юли

31 юли

I. Условия за кандидатстване

1. Учениците да са успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване.

2. Учениците да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

II. Документите за кандидатстване, подадени до началника на РУО Плевен (в определени от него училища-гнезда):

1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

2. Копие на свидетелство за основно образование;

3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване/ издадена от училището, в което ученикът се е обучавал в VII клас./

При подаване на копията на документите, учениците подават оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.

Записването на приетите ученици се извършва в СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа

III. Необходими документи за записване в VІІІ клас в училище:

1. Копие от Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/;

2. Заявление за записване по образец на училището;

3. Свидетелство за основно образование – оригинал;

4. Лична амбулаторна карта на ученика;

5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от ФВС, СОП.

6. Други документи, удостоверяващи други социални обстоятелства.

 IV. График на дейностите за приемане и записване на ученици в VIII клас, съгласно Заповед № РД 09-1709 /29.08.2018 г. на МОН

Вид дейност Срок
1.
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите
03 – 05.06.2019 г. вкл.
2.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите
до 18.06.2019 г. вкл.
3.
Провеждане на НВО по:
•          български език и литература
•          математика
17.06.2019 г.
19.06.2019 г.
4.
Обявяване на резултатите от НВО
до 27.06.2019 г. вкл.
5.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
•          изобразително изкуство
•          музика
•          спорт
20.06.2019 г.
24.06.2019 г.
25.-26.06.2019 г. вкл.
6.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите
до 27.06.2019 г. вкл.
7.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите
до 02.07.2019 г. вкл.
8.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
03.07.-05.07.2019 г. вкл.
9.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
до 11.07.2019 г. вкл.
10.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
до 16.07.2019 г. вкл.
11.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
до 18.07.2019 г. вкл.
12.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
до 22.07.2019 г. вкл.
13.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
23.07.2019 г.
14.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
24.07.-25.07.2019 г. вкл.
15.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
до 29.07.2019 г. вкл.
16.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
31.07.2019 г. вкл.
17.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
01.08.2019 г.
18.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
определя се от
директора
до 10.09.2019 г. вкл.
19.
Утвърждаване на осъществения държавен план прием
до 13.09.2019 г. вкл.

нагоре

 ПРИЕМ 2019/2020 Г.