Прием в VIII клас

Дейности, свързани с прием на ученици в VIII клас

в СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС, Профил „Предприемачески”, ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В СУ „ НЕОФИТ РИЛСКИ”ГР. КНЕЖА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

/Езици в процеса на обучение – Английски език и Руски език/

Профилиращи предмети:

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Балообразуване: Максимален брой точки – 500

  1. Удвояване на резултата по български език и литература от НВО – 2 х 100 т.

  2. Удвояване на резултата по математика от НВО – 2 х 100 т.

  3. Оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование, превърната в точки. /50 т./

  4. Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната в точки. /50 т./

  5. Резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който ученикът не се е явил, се приема за нула точки.

етапи I етап II етап III етап

Подаване на документи по Наредба № 10/01.09.2016г.

05 – 07 юли

13-15 юли

26-27 юли

Обявяване на приетите ученици по етапи 

до 12 юли

до 20 юли

до 29 юли

Записване на приетите ученици

13-15 юли

21-22 юли

01-02 август

I. Условия за кандидатстване

1. Учениците да са успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване.

2. Учениците да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

II. Документите за кандидатстване, подадени до началника на РУО Плевен (в определени от него училища-гнезда):

1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

2. Копие на свидетелство за основно образование;

3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване/ издадена от училището, в което ученикът се е обучавал в VII клас./

При подаване на копията на документите, учениците подават оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.

Записването на приетите ученици се извършва в СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа

III. Необходими документи за записване в VІІІ клас в училище:

1. Копие от Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/;

2. Заявление за записване по образец на училището – виж тук;

3. Свидетелство за основно образование – оригинал;

4. Лична амбулаторна карта на ученика;

5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от ФВС, СОП.

6. Други документи, удостоверяващи други социални обстоятелства.

Комисията по прием приема документи за записване от 8,00 часа до 16,00 часа

нагоре 

 ПРИЕМ 2022/2023 Г.