ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

В СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа се обучават деца в една разновъзрастова ( на 5 г. и на 6 г.) група за задължително предучилищно образование.

Педагогическото взаимодействие с децата се осъществява от квалифициран учител и с помощта на помощник-възпитател. То се реализира със съдействието и партньорство с родителите, съобразно възрастовите особености и индивидуални потребности на всяко дете.

Училището помага на децата да се социализират и по-лесно да се адаптират в училищния живот.

Обучението на децата е в полудневна организация на учебния ден, в който се редуват основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.

Децата участват в дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование – допълнително обучение по български език.

Децата под ръководството на г-жа Мая Христова активно участват в различни мероприятия и училищни тържества.

https://fb.watch/kxyUCRPtwa/