Прием в I клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” ГР. КНЕЖА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В I-ВИ КЛАС НА

СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” ГР. КНЕЖА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА.

I. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

1. Водещ критерий – Близост на училището до постоянния/настоящия адрес на детето:

 • Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на СУ „Неофит Рилски” и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението – 10 т.;
 • – деца, чиито братя и/или сестри до 12-годишна възраст са ученици в СУ „Неофит Рилски“ гр.Кнежа, независимо от постоянния/настоящия адрес-10 т.
 • Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на СУ „Неофит Рилски” повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 9 т.;
 • Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на СУ „Неофит Рилски”, но постоянният/настоящият им адрес е променен през последната една година преди подаване на заявлението – 8 т.;
 • Четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на СУ „Неофит Рилски” към деня на подаване на заявлението – 7 т.;
 1. Допълнителни критерии:
 • Дете с трайни увреждания над 50% –6 т.;
 • Дете с двама починали родители – 5 т.;
 • Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 4 т.;
 • Деца, завършили подготв. група в СУ „Неофит Рилски”– 3 т.;
 • Деца от многодетни семейства – 2 т.;
 • Деца близнаци – 1 т.

      Когато броят на децата надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, се прилагат допълнителните критерии.

     Критериите се прилагат само ако броят на кандидатите е над максималния брой за паралелката.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 1. Заявление за прием /записване/ – /по образец на училището/.
 2. Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал.
 3. Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.
 4. Лична амбулаторна карта на детето.
 5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт и СОП.
 6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето.
 7. Лична карта на един от родителите за сверка.

III. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМА В І КЛАС

1. Подаване на Заявление за прием в І клас и желание за целодневна организация на обучението през уч. 2022/2023 година. – до 31.05.2022 г.

2.Обявяване на Списък на класираните за І клас ученици за уч. 2022/2023 г., съгласно критериите –  03.06.2022 г.

3.Записване на приетите в І клас ученици за уч. 2022/2023 г.- 06-10.06.2022 г.

4.  Обявяване на списъците на записаните в І клас ученици и свободните места. –  13.06.2022 г. 

5. Записване на желаещите ученици за попълване на свободните места.                                                                                                                     13-14.06.2022 г.

6. Обявяване на свободни места за І клас за уч. 2022/2023 г. – 14.06.2022 г.

7.  Попълване на свободните в І клас места. – до 14.09.2022 г.

Заявление за прием в І клас  тук

ПРИЕМ 2022/2023 Г.