Прием в I клас

Дейности, свързани с прием на ученици в I клас

в СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа

За учебната 2017/2018 година училището предлага сформиране на 2 паралелки в I клас, целодневна организация на учебния ден.

I. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ – общо 45 точки

 1. Близост по местоживеене до училището /доказва се с адресна регистрация, непроменена към 01.01.2017 г./. –  9 т.
 2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в по-горни класове в училището. – 8 т.
 3. Деца, завършили подготвителна група в училището. – 7 т.
 4. Деца – сираци. – 6 т.
 5. Деца от многодетни семейства. – 5 т.
 6. Деца – близнаци. – 4 т.
 7. Деца със специални образователни потребности. – 3 т.
 8. Деца на родители и служители в училището, или работещи в сферата на образованието. – 2 т.
 9. Близост до местоработата на единия от родителите. – 1 т.

Критериите се прилагат само, ако броят на кандидатите е над максималния брой за паралелката. При равен брой точки с предимство е дете с подадено заявление с по-ранен входящ номер.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 1. Заявление за прием /записване/ – /по образец на училището/.
 2. Удостоверение за завършена ПГ – оригинал.
 3. Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.
 4. Лична амбулаторна карта на детето.
 5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт и СОП.
 6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето.

III. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМА В І КЛАС

1. Подаване на Заявление за прием в І клас и желание за целодневна организация на обучението през учебната 2017/2018 година. – до 31.05.2017 г.

2.Обявяване на Списък на класираните за І клас ученици за учебната 2017/2018 г., съгласно критериите –  02.06.2017 г.

3.Записване на приетите в І клас ученици за учебната 2017/2018 г.- 03-06.06.17 г.

4.  Обявяване на списъците на записаните в І клас ученици и свободните места. 07.06.2017 г. 

5. Записване на желаещите ученици за попълване на свободните места.                 07-15.06.2017 г.

6. Обявяване на свободни места за І клас за учебната 2017/2018 г. – 16.06.2017 г.

7.  Попълване на свободните в І клас места. – до 14.09.2017 г.

Заявление за прием в І клас  тук

ПРИЕМ 2017/2018 Г.