ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПУ“

През учебната 2022/2023 година по проекта е сформирана една група с 4 деца за допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи от групата за задължително предучилищно образование с ръководител г-жа Мая Христова.


През учебната 2021/2022 година в СУ „Неофит Рилски“ е сформирана една група за допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи от групата за задължително предучилищно образование по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Допълнителното обучение по български език по проекта се осъществява  чрез осигуряване на ОПЛР на 4 деца, посредством допълнителни модули по образователно направление в частта по български език, осъществени в педагогически ситуации през учебното време.

Групата е с учител Мая Христова.

Обучението започва от 11.10.2021 г., като са предвидени 5 пакета от по 10 педагогически ситуации, като за всеки 10 проведени педагогически ситуации за всяко дете се издава Удостоверение.

Информационната система е достъпна на адрес: https://apspo.mon.bg