ПРОЕКТ УСПЕХ

   без име

УЧЕБНА 2014 / 2015 год.

ПРОЕКТ BG051PO 001-4.2.05-0001

„Да направим училището  привлекателно за младите хора”

Секции и клубове по проект „Успех“,  които ще функционират в училището

през тази учебна година:

„Театрално студио“ – с ръководител г-жа Анета Горнишка с ученици от VІ и ХІ клас;

„Волейбол“ – с ръководител г – н Николай Бачийски

„Фотоапаратът – прозорец към света“ – с ръководител г-н Петър Костовски;

„Евроклуб“ – с ръководител г-жа  Марияна Терзийска;

„Виртуално пътешествие из европейските столици“ – с ръководител г-н Евгений Вантов;

„Празници и традиции“ – с ръководител г-жа Зоя Бачийска;

„Празници и традиции“ – с ръководител г-жа Малина Чопакова;

„Права на човека“ – с ръководител г-жа Пенка Панагюрска

„Компютърът – мой приятел и помощник“ – с ръководител г-жа Ива Рангелова;

~~~~~~~~~~~~~~

Секции и клубове по проект „Успех“,  които ще функционират в училището

през 2013/2014 учебна година:

Приятели на природата“ – с ръководител г-жа Полина Дамяновска;

„Млад Архимед“ – с ръководител г-жа Зоя Бачийска;

„Спортни забавления“ с ръководител г-жа Галина Мицаркина;

„Фитнес и бодибилдинг“ – с ръководител г-н Николай Бачийски;

„Индивидуален спорт – вдигане на тежести“ – с ръководител г-н Борислав Карагуйски;

„Театрално студио“ – с ръководител г-жа Анета Горнишка;

„Цифрова фотография“ – с ръководител г-н Петър Костовски;

„Математиката и компютърът, прозорците ми за света“ – с ръководител г-жа Мария Спасова;

„Празници и традиции“ – с ръководител г-жа Мариела Кьосовска;

„Празници и традиции“ – с ръководител г-жа Малина Чопакова;

„Права на човека“ – с ръководител г-жа Пенка Панагюрска

„Уча и се забавлявам с компютър“ – с ръководител г-жа Ива Рангелова;

~~~~~~~~~~~~~~

УЧЕБНА 2012 / 2013 год.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001

„Да направим училището

 привлекателно за младите хора”

Секции и клубове по проект „Успех“,  

които ще функционират в училището

през тази учебна година:

Дейност на различните клубове и секции:

клубове „Зелени пътеки“ и „Близка среща с природата“

секция „Спортни забавления“

секция „Фитнес и бодибилдинг“

секция „Вдигане на тежести“

клуб „Цифрова фотография“

клуб „Християнски и семейни празници“

Театрално студио

Евроклуб

клуб „Математиката – забавна и интересна, за да можем повече“

клуб „Играя, творя и се забавлявам с компютър“

ателие “ Арт – студио“

~~~~~~~~~~~~~~

ЗА ВАС, УЧЕНИЦИ !

Училището предлага на вашето внимание

следните форми и тематични направления 

по проект “ Успех“ за новата учебна година: 

Област на извънкласната дейност от Приложение №1 Форма на извънкласната дейност Наименование на извънкласната дейност

 

Учител/ръководител – име, презиме, фамилия

 

участници 

        от:

Културни компетентности          ателие Арт студио Роса

Георгиева

Иванова

сборна гр.
Дигитални компетентности             клуб Играя, творя и се забавлявам с компютър Ива

Цветанова

Рангелова

     ІV кл.
Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите          клуб Математиката – забавна и интересна, за да можем повече Мария

Петрова

Спасова

      V кл.
Комуникативни умения на чужд език              клуб Приложна и забавна лингвистика Евгени

Костов

Вантов

   V – ХІ кл.
Комуникативни умения на чужд език           клуб Евроклуб Евгени

Костов

Вантов

  V – ХІ кл.
Комуникативни умения на роден език          студио Театрално студио Анета

Трифонова

Горнишка

     ІХ кл.
Комуникативни умения на роден език           клуб Християнски и семейни празници Малина

Венелинова

Чопакова

     VІІ кл.
Комуникативни умения на роден език         клуб Цифрова фотография Петър

Атанасов

Костовски

VІ – VІІІ кл.
Граждански компетентности           клуб Моите права Пенка

Иванова

Панагюрска

 ІХ – ХІ кл.
Здравословен начин на живот         секция Фитнес и бодибилдинг Николай

Александров

Бачийски

 V – VІІІ кл.
Здравословен начин на живот          секция Индивидуален спорт – вдигане на тежести Борислав

Василев

Карагуйски

Сборна гр.
Здравословен начин на живот         секция Спортни забавления Галина

Петкова

Мицаркина

Здравословен начин на живот             клуб Близка среща с природата Полина

Данчова

Дамяновска

Сборна гр.
Здравословен начин на живот           клуб Зелени пътеки Мариела

Венциславова

Кьосовска

Сборна гр.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, АКО ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

ВИ ИНТЕРЕСУВА???

Да разговаряте с учителя, чиято форма сте избрали да посещавате и да подадете заявление за участие до 21.09.2012 г.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ

САМО В ЕДНА ОТ ЗАЯВЕНИТЕ ФОРМИ

~~~~~~~~~~~~~~

Предстоящи дейности по проект УСПЕХ, свързани с началото на проектната дейност за учебната 2012/2013 година

Дейности

Срок

1. Приемане на ПС  на актуализираната програма за ИИД за учебната 2012/2013 г. За училищата които кандидатстват за първа година – приемане на 3 годишна програма за развитието на ИИД в училището. 14.09.2012 г.
2. Училищата въвеждат данни за новопостъпилите и преместените ученици в системата AdminL, AdminR, AdminPro като осигуряват интернет връзка за компютрите, от които се въвеждат данните, което е гаранция за интегриране на тези данни в системата. 17.09.2012 г.
3. Подаване на заявленията от учениците за участие в ИИД и съгласие на родителите/настойниците/попечителите 

 (Приложение № 4).

Заявленията се съхраняват в училището.

21.09.2012 г.
4. Педагогическият съвет на свое  заседание:

  • определя ръководителите на ИИД;
  • приема тематичните разпределения за всяка ИИД.
24.09.2012 г.
5. Ръководителите на ИИД  въвеждат в електронната система данни за групите, които ще водят .
От електронната  система ръководителите отпечатват  Приложение № 2 и го представят на директора за утвърждаване.
25.09.2012 г.
6. Училищата представят в РИО необходимите документите за кандидатстване по проекта (Приложение №3 – за училището и Приложение № 2 – за отделните групи). 27.09.2012 г.
7. Потвърждаване от РИО на заявките на училищата в системата. 02.10.2012 г.
8. Обобщаване на постъпилата в РИО информация за учениците и групите и предоставянето и в МОМН. (Приложение 13 и 13 А). 03.10.2012 г.
9. Начало на дейностите в училищата (след заповед на министъра). Очакван срок –

15.10.2012 г.

10. Подаване на заявление от директора до началника на РИО за сключване на договор за управление на проекта на ниво училище  и за ръководител на ИИД (ако изпълнява такава функция). До 20.10.2012 г. (съобразно датата на заповедта на министъра)
11. Определяне на реда за възлагане на доставките за материали и консумативи за провеждане на ИИД на ниво училище. Процедури по ЗОП. 10 –12 месец

След датата на заповедта на министъра до м.12.2012 г.

12. Издаване на заповед на директора (Приложение №18) и подписване на споразумения по чл.119 с учителите от училището и асистент/и оперативно изпълнение и трудови договори с външни лица.

 

До 20.10.2012 г. (съобразно датата на заповедта на министъра)
13. Подписване на споразумения по чл.119 с директорите на училища за управление на проекта на ниво училище  и за ръководител на ИИД (ако изпълнява такава функция). До 25.10.2012 г. (съобразно датата на заповедта на министъра)

~~~~~~~~~~~~~~

УЧЕБНА 2011/2012 ГОДИНА

ПРОЕКТ УСПЕХ

УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред

 

Област на извънкласната дейност от Приложение №1

 

Форма на извънкласната дейност/клуб, секция, студио и др./

 

Наименование на извънкласната дейност

 

Брой ученици

 

 

Брой от тях в риск*

 

 

Учител/ръководител – име, презиме, фамилия

 

1

 

Здравно образование

 

клуб

 

Здравословно хранене

 

15

 

3

 

Полина

Данчова Дамяновска

 

2

 

секция

 

Спортни забавления

 

10

 

няма

 

Галина

Петкова Мицаркина

 

3

 

Здравословен начин на живот

 

секция

 

Фитнес и бодибилдинг

 

15

 

4

 

Николай

Александров Бачийски

 

4

 

Комуникативни умения на роден език

 

студио

 

Театрално студио

 

14

 

няма

 

Анета

Трифонова Горнишка

 

5

 

Комуникативни умения на чужд език

 

клуб

 

Евроклуб

 

15

 

няма

 

Евгений

Костов Вантов

 

6

 

Предприемачество

 

клуб

 

Изработване на предмети от дърво

 

11

 

няма

 

Петър

Атанасов Костовски

 

7

 

Културни компетентности – изразя­ване на идеи, творчество емоционално и естетическо съпреживяване чрез музика, литература, пластични изкуства

 

ателие

 

Арт-студио

 

12

 

няма

 

Роса

Георгиева Иванова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадри от работата на клуб „Здравословно хранене“

с ръководител г-жа Полина Дамяновска

Момичетата и момчетата от клуба приготвиха

чудесни и здравословни ястия, които всички ние

опитахме с удоволствие.

Ето, насладете се и вие:

Изложбата беше придружена и с ценна информация

за храненето и храните, както и със здравни съвети

за здравословно хранене. Вижте някои от тях:

ЗДРАВНИ СЪВЕТИ             ПРИНЦИПИ НА ХРАНЕНЕТО

ПОЛЕЗНИ ХРАНИ              КАК ДА НАМАЛИМ ХОЛЕСТЕРОЛА

 

* * * * * * *

Децата от клуб за изработване на предмети от дърво с ръководител

г- н Костовски направиха къщички за птици.

Занесоха ги в парк „Гергана“, където с помощта

на работниците там

ги окачиха на дърветата.

Окачиха къщички и в двора на СОУ „Неофит Рилски“

На 14.06.2012 г. учениците от клуба

организираха изложба с изработените от тях

предмети от дърво.

* * * * * * *

Ето и снимки от дейността на секция “ Фитнес и бодибилдинг“

с ръководител г – н Николай Бачийски:

* * * * * * *

Интересни предмети изработиха и учениците от ателие „Арт – студио“

с ръководител  г – жа Роса Иванова.

Убедете се сами: 

 

Децата работят с удоволствие.

* * * * * * *

Учениците от „Театрално студио“

с ръководител г-жа Анета Горнишка

подготвят постановка.

Всички с желание участват.

Кадри от репетициите:

Посетиха и театрална постановка

в град Плевен.

/из „Укротяване на опърничавата“/

А ето и кадри от представянето

на постановката пред публика:

Ученици, родители и учители

гледаха с интерес,

а „актьорите“ играеха с въодушевление.

* * * * * * *

Интересна е и работата на „Евроклуб“

с ръководител г – н Евгени Вантов.

/пред кино  „Арена“ в гр. Плевен/

 В училище учениците от клуба изготвиха материали

на английски език по филма.

Учениците от клуба подготвиха и представиха

изложба от интернационални ястия.

Останалите дегустираха всичко с удоволствие. 

/постер на клуба/ 

 * * * * * * *

Учениците от начален курс се включват с желание

в сбирките на студио „Спортни занимания“

с ръководител г – жа Галина Мицаркина.