ПРИЕМ 2022/2023 г.

 Прием в Група за задължително предучилищно образование
 Прием в I клас
 Прием/преместване в V клас
 Прием в VIII  клас

 При наличие на свободни места в паралелките от ІІ до ІV клас,

VІ, VІІ и IХ – ХІ клас училището продължава да приема ученици

за учебната 2022/2023 година

Утвърден училищен план-прием за учебната 2022/2023 година

 нагоре