ПРИЕМ 2023/2024 г.

Фотография

Утвърден училищен план-прием за учебната 2023/2024 година

 Прием в Група за задължително предучилищно образование

 Прием в I клас

Прием/преместване в V клас

Прием в VIII клас

При наличие на свободни места в паралелките от ІІ до ІV клас, VІ, VІІ и IХ – ХІI клас училището продължава да приема ученици за учебната 2023/2024 година

 

нагоре