ДОКУМЕНТИ

zakon11. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ГР. КНЕЖА 2016-2020

1.1 ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

План за учебната 2017/2018 година за изпълнение на Стратегията на СУ „Неофит Рилски“ 2016-2020

План за учебната 2018/2019 година за изпълнение на Стратегията на СУ „Неофит Рилски“ 2016-2020

План за учебната 2019/2020 година за изпълнение на Стратегията на СУ „Неофит Рилски“ 2016-2020

2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

3. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

4. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО С ПРИЛОЖЕНИЯ:

5. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО

5.1. План за изпълнение на програмата

6. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ А ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

7. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

8. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

9. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

10. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021 ГОДИНА

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА