ДОКУМЕНТИ

zakon11. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ГР. КНЕЖА 2020-2024

1.1. План за изпълнение на дейностите по Стратегия за развитие на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа (2020-2024)

1.2. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

3. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

4. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО С ПРИЛОЖЕНИЯ:

5. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО

5.1. План за изпълнение на програмата

6. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ А ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

7. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

8. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

8.1 Учебен план I клас, уч.2021/2022 г.

8.2. Учебен план II клас, уч.2021/2022 г.

8.3. Учебен план III клас, уч.2021/2022 г.

8.4. Учебен план IV клас, уч.2021/2022 г.

8.5. Учебен план V клас, уч.2021/2022 г.

8.6. Учебен план VI клас, уч.2021/2022 г.

8.7. Учебен план VII клас, уч.2021/2022 г.

8.8. Учебен план VIII клас, профил „Предприемачески“, уч.2021/2022 г.

8.9. Учебен план IХ клас, профил „Предприемачески“, уч.2021/2022 г.

8.10. Учебен план Х клас, профил „Предприемачески“, уч.2021/2022 г.

8.11. Учебен план ХI клас, профил „Предприемачески“, уч.2021/2022 г. самостоятелна форма на обучение

9. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

10. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021 ГОДИНА

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА