ДОКУМЕНТИ

zakon11. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ГР. КНЕЖА 2020-2024

1.1. План за изпълнение на дейностите по Стратегия за развитие на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа (2020-2024)

 

2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Заповед за утвърждаване на формите на обучение за учебната 2022/2023 г.

3. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

4. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО С ПРИЛОЖЕНИЯ:

5. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ГРУПА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

6. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

7. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО

8. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ А ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

8.1.  План за изпълнение на Програмата 

9. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

9.1 Учебен план I клас, уч.2022/2023 г.

9.2. Учебен план II клас, уч.2022/2023 г.

9.3. Учебен план III клас, уч.2022/2023 г.

9.4. Учебен план IV клас, уч.2022/2023 г.

9.5. Учебен план V клас, уч.2022/2023 г.

9.6. Учебен план VI клас, уч.2022/2023 г.

9.7. Учебен план VII клас, уч.2022/2023 г.

9.8. Учебен план VIII клас, профил „Предприемачески“, уч.2022/2023 г.

9.9. Учебен план IХ клас, профил „Предприемачески“, уч.2022/2023 г.

9.10. Учебен план Х клас, профил „Предприемачески“, уч.2022/2023 г.

9.11. Учебен план ХI клас, профил „Предприемачески“, уч.2022/2023 г. 

9.12. Учебен план ХII клас, профил „Предприемачески“, уч. 2022/2023 г., самостоятелна форма на обучение

10. ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

11. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

11. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНИ И ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021 ГОДИНА

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА