ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

През учебната 2020/2021 година, в изпълнение на Дейност 6, в училище е организиран клуб „В света на информационните технологии – уча, знам и мога“ с 12 ученици от 6 клас, с ръководител г-жа Мария Спасова

От учебната 2019/2020 година стартира проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ с период на изпълнение от 15.10.2019 г. до 14.10.2022 г.

Проектът стартира от 02 декември 2019 г. със задължително изпълнение на Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

В изпълнение на Дейност 6, в училище е организиран клуб „Младежите в компютърния свят“ с 15 ученици от 8 до 10 клас, с ръководител г-жа Мария Спасова

МОН – информация за проекта

ПЛАТФОРМА ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТА