ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие чрез допълнително обучение по учебни предмети в учебно време за преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание по групи, както следва:

  1. Група по БЕЛ 1 клас /60 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител В. Табашки
  2. Група по БЕЛ 2 клас /60 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител Т. Хиновска
  3. Група по Математика III“а“ клас /60 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител Т. Кьосовска
  4. Група по Математика III „б“ клас /60 учебни часа/- 5 ученици с ръководител М. Павлова
  5. Група по БЕЛ 4 клас /60 учебни часа/- 5 ученици с ръководител Г. Мицаркина
  6. Група по БЕЛ 5 клас /60 учебни часа/- 5 ученици с ръководител С. Фандъшка
  7. Група по БЕЛ 6 клас /60 учебни часа/- 5 ученици с ръководител К. Тодорова
  8. Група по Математика /60 учебни часа/- 5 ученици с ръководител З. Бачийска

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

От УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА със заповед № РД09-1092/11.04.2019 г. на МОН училището е включено в Проект BG05M2OP001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към  ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане от образователната система. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Групите, които се организират са: Група БЕЛ 1 клас, Група БЕЛ 2″б“,  Група БЕЛ 3 клас, Група БЕЛ 4 клас, Група БЕЛ 5 клас, Група БЕЛ 7 клас, Група Математика 1 клас, Група Математика 2″а“ клас, Група Математика 2″б“ клас, Група Математика 6 клас. Допълнителното обучение се провежда през учебно време и по време на лятната ваканция.

 

График за дейности по групи за периода юни – септември, 2019 година