ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

По проекта се осъществаява допълнително обучение по учебни предмети в учебно време за преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание по групи, както следва:

 1. Група по БЕЛ 1 клас /30 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител Т. Кьосовска
 2. Група по Математика 1 клас /30 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител Т. Кьосовска
 3. Група по БЕЛ 2 клас /30 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител Ирена Димитрова
 4. Група по Математика 2 клас /30 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител Ирена Димитрова
 5. Група по БЕЛ 3 клас /30 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител В. Табашки
 6. Група по Математика 3 клас /30 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител В. Табашки
 7. Група по БЕЛ 4 клас /30 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител Т. Хиновска
 8. Група по Математика 4 клас /30 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител Т. Хиновска
 9. Група по БЕЛ 6 клас /30 учебни часа/- 6 ученици с ръководител Р. Костов
 10. Група по БЕЛ 7 клас /30 учебни часа/- 5 ученици с ръководител К. Тодорова
 11. Група по Математика 7 клас /30 учебни часа/- 6 ученици с ръководител М. Спасова

Информационната система е достъпна на адрес: https://podkrepazauspeh.mon.bg

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие чрез допълнително обучение по учебни предмети в учебно време за преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание по групи, както следва:

 1. Група по БЕЛ 1 клас /60 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител И.Димитрова
 2. Група по Математика 1 клас /60 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител И.Димитрова
 3. Група по БЕЛ 2 клас /60 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител В. Табашки
 4. Група по Математика 2 клас /60 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител В. Табашки
 5. Група по БЕЛ 3 клас /60 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител Т. Хиновска
 6. Група по Математика 3 клас /60 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител Т. Хиновска
 7. Група по БЕЛ 4″а“ клас /60 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител Т. Кьосовска
 8. Група по Математика 4″а“ клас /60 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител Т. Кьосовска
 9. Група по БЕЛ 4 „б“ клас /60 учебни часа/- 5 ученици с ръководител М. Павлова
 10. Група по Математика 4 „б“ клас /60 учебни часа/- 5 ученици с ръководител М. Павлова
 11. Група по БЕЛ 5 клас /60 учебни часа/- 6 ученици с ръководител Р. Костов
 12. Група по БЕЛ 6 клас /60 учебни часа/- 8 ученици с ръководител К. Тодорова
 13. Група по История и цивилизация 6 клас /60 учебни часа/- 4 ученици с ръководител П. Панагюрска
 14. Група по Геогрфия и икономика 6 клас /60 учебни часа/- 4 ученици с ръководител М. Кьосовска
 15. Група по БЕЛ 7 клас /60 учебни часа/- 8 ученици с ръководител К. Тодорова
 16. Група по Математика 7 клас /60 учебни часа/- 7 ученици с ръководител З. Бачийска

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие чрез допълнително обучение по учебни предмети в учебно време за преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание по групи, както следва:

 1. Група по БЕЛ 1 клас /60 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител В. Табашки
 2. Група по БЕЛ 2 клас /60 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител Т. Хиновска
 3. Група по Математика III“а“ клас /60 учебни часа/ – 5 ученици с ръководител Т. Кьосовска
 4. Група по Математика III „б“ клас /60 учебни часа/- 5 ученици с ръководител М. Павлова
 5. Група по БЕЛ 4 клас /60 учебни часа/- 5 ученици с ръководител Г. Мицаркина
 6. Група по БЕЛ 5 клас /60 учебни часа/- 5 ученици с ръководител С. Фандъшка
 7. Група по БЕЛ 6 клас /60 учебни часа/- 5 ученици с ръководител К. Тодорова
 8. Група по Математика /60 учебни часа/- 5 ученици с ръководител З. Бачийска

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

От УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА със заповед № РД09-1092/11.04.2019 г. на МОН училището е включено в Проект BG05M2OP001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към  ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане от образователната система. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Групите, които се организират са: Група БЕЛ 1 клас, Група БЕЛ 2″б“,  Група БЕЛ 3 клас, Група БЕЛ 4 клас, Група БЕЛ 5 клас, Група БЕЛ 7 клас, Група Математика 1 клас, Група Математика 2″а“ клас, Група Математика 2″б“ клас, Група Математика 6 клас. Допълнителното обучение се провежда през учебно време и по време на лятната ваканция.

График за дейности по групи за периода юни – септември, 2019 година

Сайта на проекта е тук