Покана за родителска среща във връзка с избор на обществен съвет

Поради изтичане на срока на лигитимност на Обществения съвет с цел избор на нов Обществен съвет Ви каним на родителска среща

ПОКАНА

до родители/настойници на ученици от СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа за провеждане на родителска среща във връзка с избор на Обществен съвет

Уважаеми Родители,

           С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи  общности към всяко училище трябва да създадем Обществен съвет, съгласно чл. 265 от Закона за предучилищното и училищното образование.

           С настоящата Покана официално Ви каня да присъствате и вземете участие в родителска среща, която ще се проведе на 08.12.2022 год./четвъртък/ от 17:00 часа в класната стая на Вашето дете в сградата на Средно училище „Неофит Рилски“ гр. Кнежа.

Родителската среща по класовете ще се проведе по следния дневен ред:

  1. Избор на двама представители на родителите от всяка паралелка, които да участват в събранието за избор на членове на Обществен съвет към СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа.

Надявам се, че ще присъствате на родителската среща.

С уважение: Емилия Денинска

Директор на СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа