Прием в Подготвителна група

Дейности, свързани с приема на деца в Подготвителна група

в СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа

за учебната  2021/2022 година

І. Условия за приемане на деца в ПГ в СУ ,,Неофит Рилски” гр. Кнежа

  1. Децата, постъпващи в подготвителна група да навършват 6 години в годината на постъпване.
  2. Пет годишните в подготвителна група се приемат с изричното деклариране на обстоятелствата от родителите, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

II. Необходими документи за записване в Подготвителна група :

  1. Заявление от родителите на детето за избор на училище./по образец на училището/
  2. Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.
  3. Лична амбулаторна карта на детето.
  4. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за деца със СОП.
  5. Протокол от РЕПЛР  гр. Плевен за деца със СОП.

III. График на дейности, свързани с приема на ученици в подготвителна група:

1. Подаване на заявления от родителите – до 31.05.2021 г.

2. Обявяване на записаните ученици – 02.06.2021 г.

3. Попълване на свободните места до 14.09.2021 г.

ПРИЕМ 2021/2022 Г.