Прием в IX клас

Дейности, свързани с прием на ученици в IX клас

в СУ „Неофит Рилски“ гр. Кнежа

За учебната 2017/2018 година училището предлага сформиране на една, непрофилирана паралелка,дневна форма на обучение за учебната 2017/2018 г., съгл. Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища.

I. Условия за приемане на ученици в ІХ клас, непрофилирана паралелка, дневна форма на обучение за учебната 2017/2018 година:

 1. Приемът на ученици в ІХ клас се извършва чрез конкурс по документи – свидетелство за основно образование след VIII клас.

  Учениците, постъпващи в ІХ клас, да са завършили основно образование /VІІІ клас/ в годината на кандидатстване и да не са по-възрастни от 16 години.

II. Необходими документи за кандидатстване в ІХ клас:

 1. Заявление участие в класиране по образец, утвърден от министъра на образованието и науката

 2. Копие на Свидетелството за основно образование  (VІІІ клас) /оригинал за сверяване/.

Като бал за класиране на учениците се взема средният успех от свидетелството за основно образование.

ІІІ. Необходими документи за записване на ученици в ІХ клас в СУ ,,Неофит Рилски“ гр. Кнежа:

 1. Копие от удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.

 2. Заявление за записване по образец на училището.

 3. Свидетелство за основно образование (VІІІ клас) – оригинал.

 4. Лична амбулаторна карта на ученика.

 5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от ФВС, СОП.

 6. Други документи, удостоверяващи други социални обстоятелства.

IV. График на дейностите за приeмане и записване на ученици в ІХ клас, съгласно Заповед № РД 09-1638/19.10.2016 г. на МОН

Вид дейност
Срок
1.
Подаване на документи за участие в І етап на класиране
03.07.-05.07.2017 г. вкл.
2.
Обявяване на списъците с приетите ученици на І етап на класиране.
до 06.07.2017 г. вкл.
3.
Записване на приетите ученици на І етап на класиране
07.07.2017 г.
4.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след І етап на класиране
10.07.2017 г.
5.
Подаване на документи за участие във ІІ етап на класиране
11.07.2017 г.
6.
Обявяване на списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране
до 13.07.2017 г. вкл.
7.
Записване на приетите ученици на ІІ етап на класиране
14.07.2017 г.
8.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ етап на класиране.
до 18.07.2017 г. вкл.
9.
Подаване на документи за участие в ІІІ етап на класиране
19.07.2017 г.
10.
Обявяване на списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране.
20.07.2017 г.
11.
Записване на приетите ученици на ІІІ етап на класиране.
21.07.2017 г.
12.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІІ етап на класиране.
до 26.07.2017 г. вкл.
13.
Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване.
Определя се от директора
до 04.09.2017 г. вкл.
14.
Утвърждаване на осъществения държавен план прием.
до 14.09.2017 г. вкл.

 

 

ПРИЕМ 2017/2018 ГОДИНА